TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu kasutuskord

 

 1. ÜLDSÄTTED
  1. 1.1. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu (edaspidi: raamatukogu) on ülikooli raamatukogu, teadusraamatukogu ja üldkasutatav Eesti tehnikakeskraamatukogu. Käesolev kasutuskord kindlustab nende kolme põhisuuna elluviimise raamatukogu põhimäärusega sätestatud ulatuses.
  2. 1.2. Raamatukogu teenindab kõiki üksikisikuid, ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone.
  3. 1.3.  Raamatukogu vara valvamiseks on rakendatud videovalve ning teavikute elektrooniline kaitsesüsteem.
 2. LUGEJAKS REGISTREERIMINE
  1. 2.1. Lugejaks registreeritakse kehtiva fotoga isikuttõendava dokumendi alusel. Lugeja täidab registreerimiskaardi, millele ta annab allkirja, mis kohustab järgima raamatukogu kasutuskorda.
   1. 2.1.1. Alla 16-aastaste laste puhul on vajalik vanema või eestkostja kirjalik nõusolek.
  2. 2.2. Lugejaks registreerimisel esitatakse järgmised andmed: nimi, isikukood, ID-kaardi number, aadress, telefon, e-posti aadress, töökoht, haridus, amet, üliõpilaskood. Esitatud andmete põhjal vormistatakse tasuline lugejakaart või ID-kaart lugejakaardiks.
  3. 2.3. Lugejakaart on nimeline ja selle edasiandmine teisele isikule on keelatud.
  4. 2.4. Raamatukogu ühekordseks külastamiseks on külaliskaart. Külaliskaart annab õiguse kasutada raamatukogu teenuseid, va kojulaenutust. Külaliskaardi peab ostma ka registreeritud lugeja, kui tal pole kehtivat lugejakaarti kaasas.
  5. 2.5. Lugejakaardi kehtivusaja pikendamine toimub kord aastas, iga õppeaasta algul. Ümberregistreerimisel kontrollitakse lugeja andmeid.
  6. 2.6. Alates 1. oktoobrist pikendamata kaardiga lugejat ei teenindata. Kehtivusaega pikendatakse ainult siis, kui lugejal ei ole võlgnevusi.
  7. 2.7. Lugeja on kohustatud oma andmete muutumisest raamatukogule teatama või uuendama oma andmeid e-kataloogi (Minu ESTER) kaudu
  8. 2.8. Lugejate andmete kasutamine.
   1. 2.8.1. Raamatukogus peetakse registreeritud lugejate andmebaasi. Lugejate andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks, juurdepääs sellele on ainult teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel, kes on kohustatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse. Teistele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele vaid õigusaktides sätestatud juhtudel.
   2. 2.8.2. Lugejate andmebaasi andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks ja raamatukogu­teenuste osutamiseks, sh meeldetuletuste ja muude teadete saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.
   3. 2.8.3. Elektroonilises raamatukogusüsteemis kaitseb lugeja andmeid isiklik PIN-kood.
   4. 2.8.4. Andmeid säilitatakse andmebaasis lugejakaardi kehtivusaja jooksul ja 5 aastat pärast lugejakaardi kehtivusaja lõppu.
 3. TEENUSED
  1. 3.1. Raamatukogu teenuste hulka kuuluvad:
   1. 3.1.1. teavikute laenutus koju ja kohalkasutamiseks;
   2. 3.1.2. teatme- ja infoteenindus;
   3. 3.1.3. lugejakoolitus, nõustamine ja konsultatsioonid;
   4. 3.1.4. RVL kaudu teavikute laenutamine Eesti ja välismaa raamatukogudele; teavikute laenamine ja koopiate tellimine lugejatele Eesti ja välismaa raamatukogudest;
   5. 3.1.5. elektroonilistele ressurssidele ligipääsu loomine vastavalt kokkulepetele ja litsentsilepingutele;
   6. 3.1.6. koopiate valmistamine: selveteenindus ja raamatukoguhoidja vahendusel;
   7. 3.1.7. printeri väljatrükid;
   8. 3.1.8. skaneerimistööd: selveteenindus ja raamatukoguhoidja vahendusel;
   9. 3.1.9. köitmistööd.
   10. 3.1.10. muud Raamatukogu eesmärkidest tulenevad teenused.
  2. 3.2. Raamatukogus on võimalik kasutada arvutitöökohti infootsinguks ja elektrooniliste infoallikate kasutamiseks, dokumenditöötluseks. Võimalik on kasutada andmesidevõrku WiFi, individuaaltööruume ja rühmatööruume.
  3. 3.3. Teavikuid laenutatakse tasuta, muud teenused võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse TTÜ rektori käskkirjaga.
 4. TEAVIKUTE LAENAMISKORD
  1. 4.1. Avariiulitel paiknevaid teavikuid saab kasutada lugemissaalis raamatukoguhoidja vahenduseta.
  2. 4.2. Hoidlast ja teeninduspunktidest teaviku laenamiseks peab lugeja esitama täpselt ja loetavalt täidetud nõudesedeli.
  3. 4.3.Lugeja on kohustatud laenatud teavikud tagastama tähtajaks või taotlema kasutusaja pikendamist.
  4. 4.4. Tähtajaks tagastamata teaviku eest võetakse viivist vastavalt kehtestatud korrale.
  5. 4.5. Kaotatud või rikutud teavik tuleb raamatukogule hüvitada vastavalt kehtestatud korrale.
  6. 4.6. Kojulaenamiseks vormistamata teavikuid ei ole lubatud raamatukogust välja viia. Lugeja, kes seda reeglit eirab, kaotab raamatukogu kasutusõiguse kuni üheks aastaks.
  7. 4.7. Teavikuid laenutatakse koju 30 päevaks (tähis puudub); 14 päevaks (kollane tähis); 7 päevaks (sinine tähis).
  8. 4.8. Teatmeteoseid ja kohal kasutamiseks mõeldud teavikuid (punase tähisega) saab kasutada ainult kohapeal.
  9. 4.9. Perioodikat saab lugeda ainult kohapeal.
  10. 4.10. Erandkorras võivad õppetööks vajalikke raamatuid laenata terveks õppeaastaks ainult õppejõud.
  11. 4.11. Õppekirjandust laenutatakse koju ainult TTÜ liikmeskonnale.
  12. 4.12. Õppekirjandust laenutatakse koju üheks semestriks; eriti nõutavaid õpikuid 30 päevaks; arhiivkogu õpikuid 30 päevaks.
  13. 4.13. Raamatukogus saab kohapeal kasutada viimasel viiel aastal majandusteaduskonnas kaitstud lõputöid.
 5. SISEKORD
  1. 5.1. Raamatukogu ruumides säilitatakse korda ja vaikust.
  2. 5.2. Raamatukogus ei ole lubatud söömine, joogitopside, -tasside ja termoste kasutamine. Samuti ei ole lubatud  mobiiltelefoniga valjult rääkimine.
  3. 5.3. Raamatukokku sisenemisel registreeritakse lugejakaart lugeris või esitatakse külaliskaart. Raamatukogus teenindatakse kehtiva lugejakaardi alusel.


   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]