TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Infootsioskused arvestus

Raamatukogu kursus Infootsioskused on bakalaureuse- ja inseneriõppe üliõpilastele üleülikoolilise kohustusliku õppeaine UTT0010 Õpingukorraldus koostisosa. Kursus viiakse läbi sügissemestril ja lõpeb arvestusega, mis annab 1 EAP.

Eesmärk:
Kursuse läbinu on omandanud infokirjaoskuse algteadmised, oskab praktiliselt kasutada e-kataloogi ESTER ja raamatukogu sidusandmebaase ning koostada kasutatud allikate nimestikku.

Sisu:
Raamatukogu traditsioonilised ja elektroonilised infoallikad ning teenused. Infovajaduse määratlemine. Infootsioskuste omandamine. Otsitulemuste kriitiline hindamine ja kasutamine. Plagiaat. Viitekirje ja kasutatud allikate nimestiku koostamine. Infootsing e-kataloogist ESTER ja andmebaasidest.
Vt. programm.

Arvestuse saamiseks on vaja läbida järgmised õppused:

 1. TTÜ raamatukogu üldtutvustus, kogude paiknemine ja kasutamise korraldus. E-raamatukogu.
  Vooruloengud teaduskonniti.
  Aeg: 25. - 27. august 2009, vastavalt eelnädala tunniplaanile.
  Koht: Vt tunniplaanist.
 2. Traditsioonilised ja elektroonilised infoallikad. Infootsioskuste omandamine. Konkreetse teaviku otsing. Kirjanduse otsing teemal. Viitamine. Kasutatud allikate nimestiku koostamine.
  Tunniplaaniväline rühmatund (1,5 t) raamatukogus, igale õpperühmale eraldi.
  Rühma esindaja ülesanne on leida õppuseks kogu rühmale sobiv ühine aeg ning teatada sellest infokonsultandile raamatukogu II korruse keskteenindusletis.
  Aeg: Alates 15. septembrist 2009. Vaata oma rühma aega.
  Koht: Raamatukogu arvutiklass.
 3. Infootsing e-kataloogist ESTER, EBSCOhost andmebaasidest Web ja andmebaasist ISE: Index Scriptorum Estoniae. Praktilised ülesanded.
  Õppus viiakse läbi raamatukogu veebipõhises õpikeskkonnas kaugkoolituse vormis.
  Aeg: vaba valik, alates 15. oktoobrist kuni 15. novembrini 2009.
  Koht: vaba valik, vajalik internetiühendusega arvuti.

>>> SISENE

 • Sisestada tuleb üliõpilaskood, nimi, isikukood ja õpperühma tähis. Igale üliõpilasele kuvatakse automaatselt viis erinevat küsimust.
 • Enne vastamist on kasulik tutvuda õpikeskkonnaga. Pöörake tähelepanu näidisülesannete lahenduskäigule ja vastuse vormistamisele.
 • Õpikeskkonda on võimalik siseneda otsingute tegemiseks ja juhendmaterjalidega tutvumiseks korduvalt.
 • Kohe õpikeskkonda vastuseid sisestada ei ole mõtet, sest töö pooleli jäädes vastused ei säili.
 • Ülesannete lahendamine on aeganõudev, seetõttu soovitame küsimused ja leitud vastused kõigepealt Word'i faili salvestada.
 • Kui kõik vastused on leitud, sisestage need õpikeskkonda ja klikkige lingil "Saadan vastused".
 • Õpetajapoolse tagasiside saamiseks tuleb paari päeva möödudes uuesti samasse õpikeskkonda siseneda.
 • Probleemide tekkimisel õpikeskkonda sisenemisel ning konsultatsiooni saamiseks pöörduge infokonsultandi poole raamatukogu II korruse keskteenindusletis.

ARVESTUSE TÄHTAEG: 15. november 2009.


esileht
lihtotsing

lugejakoolitus

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]