Keemiainformaatika KYF3630 harjutustundide kava
2010 kevadsemester

Keemiainformaatika kui õppeaine eesmärk on anda loodusteaduste, tehnika ja tehnoloogia valdkondades tulevikus töötama hakkavatele inseneridele ja teadlastele lähteteadmised, kuidas hankida ja analüüsida teaduslikku ja tehnoloogilist oskusteavet maailmas ilmuvate perioodiliste väljaannete, elektroonsete ja internetipõhiste andmebaaside ja erinevate paberkandjal ja elektroonsetel infoallikatel põhinevate teatmeteoste abil.
Õppeaine keemiainformaatika KYF3630 annab 4 EAP. Õppetöö jaguneb 1 loengutunniks  ja 2 harjutustunniks nädalas.
Harjutustundides tutvustatakse Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu infoteenuseid, infootsingu strateegiat ning otsingu võimalusi raamatukogu traditsioonilistes  ja elektroonilistest infoallikates. Põhjalikult tutvustatakse keemia ja materjalitehnoloogia alaseid sidusandmebaase s.h. patendiotsingut  ning erialainformatsiooni otsingut internetis.
Pôhiôpik: Maizell, Robert E. (1998). How to find chemical information: a guide for practicing chemists, educators, and students. New York.
TTÜ raamatukogus on seda raamatut kaks eksemplari: kohaviit 54/M-19

Loengukonspekt: Erialainfo otsing  TTÜ raamatukogu sidusandmebaasidest.

 

 

Harjutustund 1
Harjutustundide tutvustus ja eesmärk. Infoallikate struktuur. Infokirjaoskuse alused. TTÜ raamatukogu keemia ja materjalitehnoloogia alane kirjandus. Infoallikate kirjeldamise reeglid.
Kirjandus: Maizell, pt 1-4

Harjutustund 2
TTÜ raamatukogu infoteenused. TTÜ raamatukogu veeb. TTÜ raamatukogu e-raamatukogu. Eesti raamatukogude e - kataloogi ESTER otsivõimalused. Raamatu otsing e-kataloogist. Keemiaalased ja materjalitehnoloogia  alased raamatud, entsüklopeediad, teatmeteosed.
Harjutusülesanne: Raamatu otsing e - kataloogist ESTER. Raamatu viitekirje koostamine.
Kirjandus: Maizell, pt 12, 15

Harjutustund 3
Ajakirja ja artikli otsing e - kataloogist ESTER.
TTÜ raamatukogu e- ajakirjade ja e-raamatute otsivahend A – to - Z. Ajakirjade andmebaas Ulrich's Periodicals Directory. Maailma ülikooliraamatukogude e - kataloogid. TENTTU (Helsingi Tehnikaülikool). LIBRIS (Chalmersi Tehnikaülikool).
Iseseisev töö 1:  Raamatu, ajakirja ja artikli otsing e - kataloogist ESTER. Ajakirja otsing otsivahendist A-to-Z. Paberajakirjast leitud artikli viitekirje koostamine.

Harjutustund 4
Infootsingu strateegia. Otsinguprofiilide koostamine. Otsitulemuste hindamine. Teemaotsing. Aalborgi ülikooli (Taani) raamatukogu erialainfo otsingu veebipõhine multimeedia programm  SWIM.
Rühmatöö: Rühmatöö läbiviimise korra ja eesmärkide selgitamine. Rühmatöö teemade kätteandmine. Valitud teemade kohta märksõnade leidmine ja otsinguprofiilide koostamine.

Harjutustund 5
Rahvusvahelised infokeskused. Andmebaasid TTÜ raamatukogus. Andmebaaside kasutamine TTÜ VPN teenusportaalis. CAS (Chemical Abstracts Service tooted ja teenused. CAS andmebaasid STN, SciFinder, FirstSearch. Juurdepääs SciFinderi veebiversioonile TTÜ võrgust.
Harjutusülesanne: Scifinder Scholari otsivõimalused CAS veebilehel.
Kirjandus: Maizell, pt 10.

Harjutustund 6
Veebipõhine andmebaas Scifinder Scholar I: Autori ja organisatsiooni otsing. Aine otsing. Teemaotsing. Tulemuste analüüs. Otsingu täpsustamine/kitsendamine.
Iseseisev töö 2 (Kodune ülesanne, tähtaeg 22.03.2010): Autori, aine ja teema otsing veebipõhisest andmebaasist Scifinder Scholar. Sidusandmebaasist leitud artikli viitekirje koostamine.
Rühmatöö: Teemaotsing andmebaasist SciFinder Scholar.

Harjutustund 7
Veebipõhine andmebaas Scifinder Scholar II: Aine, struktuuri ja reaktsiooni otsing andmebaasi joonistusprogrammi abil.
Harjutusülesanded andmebaasist Scifinder Scholar.
Rühmatöö: Aine, struktuuri ja reaktsiooni otsing andmebaasi SciFinder Scholar joonistusprogrammi abil.

Harjutustund 8
Infokeskuse Thomson Reuters tooted ja teenused. ISI Web of Knowledge. Viitamissüsteemid. ISI viitamisandmebaas Web of Science. Ajakirjade hindamise andmebaas Journals Citation Reports. Ajakirjade mõjufaktor (impact factor).
Harjutusülesanded andmebaasidest Web of Science ja Journals Citation Reports.
Iseseisev töö 3: Infootsing andmebaasidest Web of Science, Journals Citation Reports.

Harjutustund 9
Interdistsiplinaarsed tehnika ja tehnoloogia alased sidusandmebaasid TTÜ raamatukogus: EBSCOhost Web, SpringerLink, ProQuest Science Journals, ScienceDirect, Compendex (Engineering Village platovrmilt). Dissertatsioonide andmebaasid.
Iseseisev töö 4: Infootsing sidusandmebaasidest Proquest, Science Direct, Compendex jt.

Harjutustund 10
Keemiaalased sidusandmebaasid RCS (Royal Society of Chemistry) Journals, ACS (American Chemical Society)  Publications. Materjaliteaduse ja -tehnoloogia alane andmebaas Scientific.Net. TTÜ raamatukogu portaal MetaLib. Linkserver SFX.
Rühmatöö: Teemaotsing TTÜraamatukogu sidusandmebaasidest.

Harjutustund 11
Erialased veebipõhised e-raamatud, teatmeteosed ja entsüklopeediad TTÜ raamatukogus: CRCnetBase, Science Direct Reference Works, ebrary, Knovel, Referex Engineering e-books. e-raamatukogu Ellibs.
Iseseisev töö 5: Aine ja teema otsing e-raamatute andmebaasidest. e-raamatu viitekirje koostamine.
Iseseisev töö 6 (Raamatukogus, tähtaeg 12.04.2010): Aine ja teema otsing raamatukogu avakogude entsüklopeediatest ja teatmeteostest.

Harjutustund 12
Patendialased andmebaasid internetis. Eesti ja Euroopa Patendiametite andmebaasid. Standardid. Patendi ja standardi otsing e- kataloogis ESTER. Patendiotsing Eesti patendiandmebaasis http://ee.espacenet.com ja ülemaailmses andmebaasis http://ep.espacenet.com.
Iseseisev töö 7: Standardi otsing e-kataloogist ESTER. Patendi otsing Eesti ja Euroopa patendiandmebaasidest. Patendi viitekirje koostamine.
Kirjandus: Maizell, pt 13

Harjutustund 13
Keemiainformatsioon internetis. Interneti otsimootorid ja teemakataloogid:. Keemiaalased ja materjalitehnoloofia alased veebilehed ja otsimootorid internetis. TTÜ raamatukogu teemaväravad: erialainstitutsioonid, täistekst-e-ajakirjad, teatmeteosed, erialakirjastused, normdokumendid jm.
Iseseisev töö 8: Infootsing interneti otsimootoritest ja TTÜ raamatukogu teemaväravatest keemia rubriigist. Internetiallika viitekirje koostamine.

Harjutustund 14
Keemiainformaatika kursusel läbivõetud materjali kordamine. Arvestustöö tutvustamine.
Rühmatööde presentatsioonid.

Harjutustund 15-16. Arvestustöö.