TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

INFOKIRJAOSKUS

MÄÄRATLE INFOVAJADUS Milline on töö eesmärk? Täpsusta teemat. Tutvu vastavate mõistetega –  kasuta teatmeteoseid. Koosta loetelu eesti- ja ingliskeelsetest teemakohastest terminitest (märksõnadest) ja sünonüümidest.
   
KUJUNDA OTSISTRATEEGIA Millist tüüpi informatsiooni vajad: raamatud, ajakirjad, artiklid, ülevaated, statistika, õigusaktid, patendid, standardid jne. Kas on tähtis informatsiooni ajaline piirang ja geograafiline ulatus, keel?
   
KOOSTA OTSIPROFIIL Sõnasta infovajadus – formuleeri otsing sõna või sõnaühendina, fraasina. Kombineeri märksõnu, kasutades Boole´i operaatoreid, metamärke, sõnade kärpimist.
   
OTSI ERINEVATEST INFOALLIKATEST
raamatuid, ajakirju, artikleid jne
Elektronkataloog ESTER; Referaat- ja täistekstiandmebaasid (EBSCOhost Web jt); E-ajakirjad A-to-Z; Internet, TTÜR e-Raamatukogu ja Teemaväravad.
   
HINDA KRIITILISELT LEITUD INFORMATSIOONI Kas leitud informatsioon on sisult relevantne (teemale vastav) ja ajakohane, allikas usaldusväärne?
Kas autor või kirjastus on autoriteetne?
Kas materjali on piisavalt? Konsulteeri juhendajaga.
Vajadusel korda otsingut uuendatud otsiprofiiliga.
   
KIRJUTA TÖÖ VALMIS Töö koostamisel/kirjutamisel jälgi õppetoolis kehtestatud kirjalike tööde vormistamise reegleid.
Pea silmas informatsiooni kasutamise õiguslikke aspekte.
   
LISA BIBLIOGRAAFIA Kasutatud kirjanduse ehk viiteallikate loetelus peavad olema kirjas kõik Sinu töös viidatud, tsiteeritud või refereeritud materjalid.
V
õta eeskujuks raamatukogus koostatud juhend.


   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]